Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 8

W ZAWIERCIU 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672  oraz 1718).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. Dz. U. z 2023 rpoz984, 1234, 1586, 1672 i 2005).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1324, 2005).
 4. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526); oraz inne akty wykonawcze, które regulują powyższe ustawy.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły  I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( (Dz. U. z 2023r. poz. 312) 
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 lipca  2023 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2023 poz. 1370).
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. 2022 poz. 1593),
 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  28 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 2020r. poz. 983)
 9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2020 poz. 1309).

 

Spis treści

Rozdział  I  - Postanowienia ogólne

Rozdział  II - Cele i zadania przedszkola

Rozdział  III - Organy przedszkola

Rozdział  IV - Organizacja pracy przedszkola

Rozdział  V - Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Rozdział  VI - Rodzice - ich prawa i obowiązki 

Rozdział  VII - Prawa i obowiązki dziecka

Rozdział  VIII - Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 8

2. Siedziba przedszkola to budynek i plac przedszkolny, który znajduje się w Zawierciu przy ulicy Wierzbowej 8

3. Przedszkole nr 8 w Zawierciu jest przedszkolem publicznym.

4. Przedszkole nr 8 w Zawierciu jest jednostką budżetową.

5. Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Zawiercie. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miasta Zawiercie ul. Leśna 2

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

7. Na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej jednostka posługuje się nazwą „Bajkoludki” w środowisku lokalnym.

8. Przedszkole używa pieczęci podłużnej, kauczukowej w pełnym brzmieniu:

       Przedszkole Nr 8

       ul. Wierzbowa 8,

       42-400 Zawiercie

       tel. 32 67 223 35,

       NIP 6492020370, REGON 271511420

9. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

    a) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

    b) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela przedszkola nr 8 w Zawierciu;

    c) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola nr 8 w Zawierciu

    d) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole nr 8 w Zawierciu

    e) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;

§ 2

Przedszkole:

1. Jest wielooddziałowe, prowadzi bezpłatne zajęcia z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym;

2. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I  ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Realizowane jest ono poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

3. Cele wychowania przedszkolnego są realizowane w następujących obszarach; fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy.

4. Główne zadania przedszkola to:

a) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym,  emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

b) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

c) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń, które umożliwią ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

d) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju, możliwości percepcyjnych, do wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego tempa rozwoju; treści wspierających indywidualność i oryginalność dziecka, wzmacniających jego poczucie własnej wartości oraz potrzebę integracji z grupą;

e) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;

f)  organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;

g) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,  ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;

h) organizowanie zajęć pozwalających na samodzielną eksplorację otaczającej przyrody, rozwijających wrażliwość, umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;

i) organizowanie zajęć umożliwiających bezpieczną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

j) organizowanie zajęć prowadzących do poznania wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, osoby dorosłe z otoczeniu dziecka oraz do rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

k) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu, sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, modą, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;

l) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

ł) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami, umożliwiającymi poznanie kultury, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego;

m) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

n) organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami.

5. Zadania, o których mowa w pkt. 4  realizowane są we współpracy z:

a) rodzicami;

b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

c) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

d) innymi przedszkolami i placówkami;

e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

6. Przedszkole realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się:

a) dobrem dziecka;

b) potrzebą wyrównania jego deficytów rozwojowych;

c) koniecznością wspierania rozwoju poprzez umożliwienie kształcenia i rozwoju zainteresowań, indywidualizacji oddziaływań wychowawczych.

§ 4

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w przedszkolu przez dyrektora. 

2. Programy dopuszczone do użytku w przedszkolu stanowią przedszkolny zestaw programów wychowania.

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola, planie nadzoru pedagogicznego oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§ 5

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;

b) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

c) zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

d) innowacje pedagogiczne zgłaszane przez nauczycieli zgodnie z obowiązującym w przedszkolu regulaminem dotyczącym innowacji;

e) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów;

f) zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;

g) zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach, zabawach i zawodach na terenie przedszkola, poza nią oraz na placu przedszkolnym, Orliku;

h) zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych;

i) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

j) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci;

k) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

l) zajęcia dodatkowe organizowane przy współudziale finansowym rodziców i za ich zgodą;

ł) wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy;

m) zajęcia dla dzieci niebędących obywatelami polskimi i opieka nad nimi w przedszkolu.

§ 6

1. Przedszkole organizuje oddziały dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem - dyrektor przedszkola powierza każdy oddział, opiece jednej lub dwóm nauczycielkom.

3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

4. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

5. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.

6. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale, pełni nauczyciel i pomoc nauczyciela.

7. Działania i doskonalenie nauczycieli jest ukierunkowane na działania nowatorskie, zaakceptowane przez radę pedagogiczną.

§ 7

1. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem sprawuje nauczyciel dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych oraz zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:

a) organizuje zajęcia zgodnie z podstawą programową i planem miesięcznym, z uwzględnieniem zasad BHP i potrzeb psychofizycznych dziecka;

b) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, a szczególnie nieoddalania się od grupy, niewychodzenia z sali bez pozwolenia i wiedzy nauczyciela;

c) wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad, zgodnego współżycia z rówieśnikami;

d) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę;

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem czasu rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem;

f) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu, w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, podczas nauki religii oraz innych zajęć dodatkowych organizowanych w czasie realizacji podstawy programowej;

g) sprawuje opiekę nad dziećmi przy współpracy z pomocą nauczyciela; współdziała z całym personelem w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu;

h) w przypadku, gdy musi chwilowo oddalić się od grupy, jest zobowiązany powierzyć dzieci opiece drugiej dorosłej osoby, gwarantującej pełne bezpieczeństwo (pomoc nauczyciela), jednak do minimum ogranicza swoją nieobecność;

i) opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

j) nie pozostawia dzieci, gdy nie ma jeszcze zmiennika, w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale, a polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące;

k) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

l) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale;

ł) każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

m) nie dopuszcza do zajęć prowadzonych w pomieszczeniu lub w miejscu mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, powiadamia o tym dyrektora;

n) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach  a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola;

o) w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu  na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

p) o każdym wypadku powiadamia się niezwłocznie pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), dyrektora przedszkola lub jego zastępcę, rodziców (opiekunów) dziecka - zgodnie z obowiązującym regulaminem pomocy przed medycznej w przedszkolu;

r) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach;

s) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego;

t) nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz BHP.

2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

3. Budynek przedszkola, przyległy teren i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniom przeciwpożarowym.

4. Teren przedszkola, wejścia do budynku Przedszkola i szatnia objęte są systemem monitoringu wizyjnego. System monitoringu wizyjnego stanowi integralny element zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia placówki.

§ 8

 1. Cele, zadania i formy realizacji w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach na zasadach określonych w szczegółowych przepisach.

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są wszyscy wychowankowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne, zarówno z trudnościami w uczeniu się, jak i ze szczególnymi uzdolnieniami.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

a) dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie jednostki w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele przedszkola oraz specjaliści, którzy tworzą zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, powołany przez dyrektora przedszkola.

6. Zespół, o którym mowa w pkt. 5, opracowuje Wielospecjalistyczną Ocenę Funkcjonowania Dziecka oraz Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla dzieci posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także Ocenę efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wszystkich dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: rodziców dziecka, dyrektora przedszkola, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem, poradni, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz rodziny i dzieci.

9. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych (korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, integracji sensorycznej oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym), zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz w formie porad i konsultacji.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców dzieci i nauczycieli jest udzielana w przedszkolu w formie porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń.

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

12. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

13. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu.

14. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

15. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są rodzice dziecka.

16. Zajęcia z zakresu pomocy p-p trwają 45 minut.

17. Zajęcia rewalidacyjne, prowadzone z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego trwają 60 minut (podzielone są 2x po 30minut).

18. Wszystkie zajęcia w zakresie przyznanych dziecku form pomocy p-p dokumentuje się w sposób wynikający z przepisów szczegółowych wydanych na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe.

19. Nauczyciele rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

20. W przedszkolu prowadzi się obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną), a pisemną informację o tej gotowości przedstawia się rodzicom do 30 kwietnia danego roku.

 

 1. Cele, zadania i formy realizacji w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 1. Przedszkole organizuje wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

a) niepełnosprawnych: z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

b) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Wychowanie i opiekę dla wychowanków niepełnosprawnych w Przedszkolu organizuje się w integracji z pozostałymi wychowankami przedszkola.

3. Przedszkole zapewnia:

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków,

c) zajęcia specjalistyczne,

d) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, logopedyczne, integracji sensorycznej, korekcyjno – kompensacyjne,

e) przygotowanie wychowanków do samodzielności w życiu dorosłym.

4. Pozostałe działania przedszkola w zakresie kształcenia, opieki i wychowania dotyczącego dzieci niepełnosprawnych realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi wydanymi na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe.

§ 9

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3. Od godziny 6.00 dzieci przebywają w sali zbiorczej, z której wychowawczyni danej grupy zabiera dzieci do właściwej sali zajęć po przyjściu do przedszkola, zgodnie z harmonogramem pracy.

4. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców, zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola (może ono być w każdej chwili odwołane lub zmienione).

5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez osobę przez nich upoważnioną.

6. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez tę osobę dowodu osobistego – nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania tej osoby.

7. Nauczyciel powinien wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko przedszkola.

8. Z terenu przedszkola można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic jest w miejscu pobytu grupy.

9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola, w przypadku kiedy zachowanie rodzica wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających lub odbierający dziecko zachowuje się agresywnie. W takich przypadkach personel przedszkola ma obowiązek zatrzymania dziecka do czasu wyjaśnienia sprawy.

10. Niepokojące zachowanie rodzica (np. będącego pod wpływem alkoholu) zobowiązuje nauczyciela do skontaktowania się z drugim rodzicem lub z osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałej sytuacji nauczyciel bezwzględnie powiadamia dyrektora lub jego zastępcę.

11. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę i próbuje nawiązać kontakt z rodzicami.

12. W przypadku gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia dyrektora jednostki, a następnie policję.

13. O ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem (na podstawie wyroku sądowego) – jednego z rodziców lub obojga – dyrektor jednostki musi być powiadomiony niezwłocznie przez osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem.

§ 10

1. Przedszkole może organizować zajęcia w ramach indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola zgodnie z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje się:

a) na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

b) w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu;

c) w miejscu pobytu dziecka.

3. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka.

4. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka, integracji ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.

5. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka z dziećmi w grupie.

6. W sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka znacznie utrudnia mu uczęszczanie do przedszkola, dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym, w tym umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania, uroczystościach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 11

1. Organami przedszkola są:

a) dyrektor przedszkola;

b) rada pedagogiczna;

c) rada rodziców.

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Koordynatorem współdziałania wszystkich organów przedszkola jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżąca wymianę informacji.

4. Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzygane są na nadzwyczajnych posiedzeniach rady pedagogicznej.

§ 12

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu lub powołany przez organ prowadzący, spośród kandydatów spełniających warunki określone ustawą.

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je  na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

3. Dyrektor przedszkola realizuje obowiązki i zadania oraz korzysta z kompetencji wynikających z zapisów ustawy o systemie oświaty:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli;

b) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

c) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

e) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

f) jeśli występuje wysokie zanieczyszczenie powietrza i został ogłoszony alarm smogowy, dyrektor przedszkola może zawiesić zajęcia (§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.). Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci, w przypadku tym wymagana jest zgoda organu prowadzącego;

g) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

h) w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków przedszkola w przypadkach określonych w statucie, na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

i) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

j) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

k) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

l) współpracuje z osobami (instytucjami) sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi.

4. Dyrektor przedszkola realizuje zadania wynikające z przepisów szczególnych:

a) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego oraz sposobu wykorzystywania wyników w podnoszeniu jakości pracy jednostki;

b) przekazywanie wniosków z realizacji nadzoru pedagogicznego radzie rodziców i radzie pedagogicznej;

c) opracowywanie programu rozwoju jednostki i planów pracy wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników pracy jednostki;

d) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;

e)  przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;

f) wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów;

g) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

h) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;

i) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

j) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;

k) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

l) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

ł) powiadamianie dyrektora szkoły rejonowej o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu przez dzieci objęte tym obowiązkiem;

m) wydawanie każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do 30 kwietnia każdego roku szkolnego;

n) wydawanie rodzicom (prawnym opiekunom) zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, w przypadku wystąpienia rodzica o zaświadczenie;

o) ustalanie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny;

p) wykonywanie innych czynności wynikające z przepisów szczegółowych i organizacji pracy przedszkola.

5. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

6. Dyrektor przedszkola powołuje zespoły i komisje zadaniowe do realizacji określonych zadań. W skład zespołów wchodzą nauczyciele, inni pracownicy przedszkola, rodzice, specjaliści. Zakres zadań i kompetencji zespołów lub komisji określa dyrektor przedszkola drogą zarządzenia.

7. Zakres przedmiotowy i tryb wydawania zarządzeń dyrektora przedszkola:

a) dyrektor przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem dzieciom i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków pobytu, opieki i pracy;

b) dyrektor przedszkola wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w przedszkolu;

c) zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń pod rygorem nieważności.

8. Dyrektor przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

b) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

9. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 13

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola utworzonym dla usprawnienia jej funkcjonowania w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także w granicach swej właściwości rozstrzygania i opiniowania spraw z zakresu organizacji i administrowania przedszkolem.

2. Zasada jednoosobowego kierownictwa dyrektora, który jest osobiście odpowiedzialny  za pedagogiczne i administracyjne kierowanie przedszkolem, nie może być naruszona,  ani ograniczona przez działalność rady pedagogicznej.

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w jednostce.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian;

b) zatwierdzanie planów pracy jednostki;

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich;

d) uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej i jego zmian;

e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostki;

f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola;

g) ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  w celu doskonalenia pracy przedszkola.

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego jednostki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień;

b) propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

c) w drodze uchwały programy wychowania przedszkolnego;

d) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola;

e) powierzenie stanowiska społecznego zastępcy dyrektora;

f) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola

g) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy.

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest księga protokołów.

10. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 14

1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i funkcjonuje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad grupowych, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców danego oddziału, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

4. Do kompetencji rady rodziców należy:

a) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola;

b) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola;

c) udział w bieżącym planowaniu pracy i realizacji zadań wychowawczo, dydaktyczno – opiekuńczych jednostki;

d) wyrażanie opinii na temat zestawów programów wychowania przedszkolnego;

e) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu, w środowisku;

f) gromadzenie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności przedszkola;

g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych  dla przedszkola, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą;

h) opracowanie i uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

§ 15

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.

2. Zasady współdziałania organów przedszkola:

a) koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji   w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji;

b) organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola;

c) organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach, mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje zebrania w celu zorganizowanego współdziałania w realizacji rocznego planu pracy, zasięgnięcia opinii innego organu w sprawie organizacji imprez, organizacji pracy jednostki i prawidłowego funkcjonowania przedszkola, a także w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych
i planowanych działaniach lub decyzjach w ramach swoich kompetencji.

3. Spory pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:

a) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;

b) wyjaśnienie istoty nieporozumień;

c) podjęcie decyzji rozstrzygającej.

4. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA  PRACY  PRZEDSZKOLA

§ 16

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. Przerwę wakacyjną ustala corocznie organ prowadzący na wniosek dyrektora.

2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do godziny 16.30. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godzin, ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola na dany rok szkolny. W szczególnych przypadkach może on ulec zmianie na wniosek rodziców  i po zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

3. Zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywają się w godzinach 8.30 – 13.30 są bezpłatne.

4. Wysokość opłaty za każdą godzinę świadczeń obejmujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz bieżącą uchwałą Rady Miasta Zawiercie.

5. Dzieci z rodzin o trudnych warunkach materialnych lub losowych mogą korzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w formie zasiłków na pokrycie całości lub części kosztów odpłatności za przedszkole.

§ 17

1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

2. Koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu (w części odpowiadającej kosztom produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków) zwane dalej„ dzienna stawką żywieniową”, ponoszą rodzice, opłatę uiszczają do 20-go każdego miesiąca u intendenta przedszkola.

3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej, trzy posiłki ustala dyrektor przedszkola.

4. W wyjątkowych przypadkach (np. trudnych diet) dzieci nie korzystające z wyżywienia w przedszkolu mają w przedszkolu możliwość (wg zasad ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami) spożycia posiłków przygotowanych przez rodziców.

5. W przypadku nieobecności dziecka, przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecności.

6. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia w przedszkolu jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

7. W cenę posiłków dla pracowników wliczony jest koszt zakupu produktów wykorzystanych do ich przygotowania oraz ustalony przez dyrektora ryczałt obejmujący wynagrodzenie pracowników przygotowujących posiłki, koszty zużytych mediów oraz inne wydatki rzeczowe związane z zakupem środków czystości.

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Przedszkole prowadzi 5 oddziałów. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych jednostki może ulegać zmianie.

3. Czas pracy poszczególnych oddziałów określa arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący na dany rok szkolny i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25

a) od 24 lutego 2022r w okresie przejściowym, przepisy zakładają, że w przedszkolu zamiast 25 dzieci, może być 28 (w tym dzieci z Ukrainy).

5. W okresie niskiej frekwencji dzieci, dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub wychowawczo- dydaktycznych w grupach międzyoddziałowych – oddziałach łączonych, z zachowaniem liczebności dzieci w grupie.

6. Grupy międzyoddziałowe tworzone są na okres roku szkolnego w godzinach porannych i popołudniowych w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano  i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczyciel otwierający przedszkole przyjmuje dzieci do czasu otwarcia pozostałych grup, zaś nauczyciel zamykający przedszkole przejmuje opiekę nad dziećmi do zamknięcia przedszkola.

7. Wycieczki, wyjścia i inne formy zajęć realizowanych poza przedszkolem mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem organizacji wyjść i wycieczek.

§ 19

1. Ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora określa organizację pracy przedszkola, w szczególności czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej jednostki.

3. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. podczas organizacji wyjść, wycieczek, uroczystości). Rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniony w ciągu roku szkolnego.

§ 20

1. Nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad dziećmi prowadzą z nimi zajęcia w czasie realizacji bezpłatnej podstawy programowej, jak i w godzinach przekraczających ustalony przez organ prowadzący czas bezpłatnych świadczeń.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i w zasadzie wynosić od 15 do 30 minut. Dopuszcza się jednak wydłużanie lub skracanie tego czasu w zależności od potrzeb.

4. Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, są prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

5. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb szkół wyższych.

6. Okoliczności do zawieszenia zajęć:

a) zagrożenie bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych;

b) temperatura zewnętrzna lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażająca zdrowiu;

c) zagrożenie związane z sytuacją epidemiologiczną;

d) inne nadzwyczajne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.

7. Zgoda i opinia, o zawieszeniu zajęć, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

8. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, kilku grup lub jednostki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

9. O zawieszeniu i sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny, z którymi dyrektor pozostaje w stałym kontakcie.

10. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

11. Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

a) nauczyciel wykorzystuje technologie informacyjne w celu realizacji zajęć dydaktycznych obsługiwanych z poziomu komputera, tabletu, smartfona;

b) nauczyciel wykorzystuje materiały multimedialne, scenariusze zajęć, karty pracy, zdjęcia, filmy, realizując podstawę programową;

c) materiały niezbędne do realizacji zajęć przekazywane są rodzicom za pośrednictwem strony internetowej przedszkola;

d) w celu bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach rodzic nadzoruje pracę dziecka;

e) potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach są skany kart pracy, zdjęcia prac plastycznych, przesyłane na grupy społecznościowe WhatsApp, Messenger;

f) nauczyciel zobowiązany jest do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy i określenia, w jaki sposób będzie realizować podstawę programową. 

12. Zadania nauczycieli:

a) prowadzenie pracy zdalnej z własnych domów, w godzinach swojej pracy;

b) ustalenie konsultacji telefonicznych z rodzicami - dzień i godzina - za pomocą telefonu i komunikatorów: Messenger;

c) opracowanie i przedstawienie dyrektorowi przedszkola modyfikacji realizowanego planu miesięcznego, uwzględniającej formy i metody zdalnego nauczania;

d) prowadzenie dokumentacji procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Rodzice są zobowiązani do systematycznego odbierania i przekazywania nauczycielom prac wykonywanych przez dzieci i potwierdzenia podejmowania przez dziecka określonych aktywności.

15. Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa:

a) w grupach 3, 4 –letnich około 15 minut;

b) w grupach dzieci 5 - 6 – letnich około 30 minut i nie dłużej niż 45 minut.

16. Zasady współpracy dyrektora z pracownikami administracyjno-obsługowymi:

a) pracownicy administracyjno-obsługowi, pozostając w gotowości do pracy, pełnią swoje obowiązki służbowe zdalnie;
b) dyrektor przedszkola może w dowolnym momencie wezwać pracownika administracji do stawienia się w przedszkolu.

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

18. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjnych.

19. W przypadku dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców dziecka, organizuje dla tego dziecka zajęcia na terenie danego przedszkola:

a) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia;

b) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie tego przedszkola, oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.

20. W przypadku dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców dziecka, może zorganizować dla tego dziecka zajęcia na terenie danego przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie tego przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

21. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie danego przedszkola dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla dziecka, o którym mowa w pkt. 17 i 18, zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, przedszkola.

22. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. Formą kontaktu w tym wypadku jest:

a) kontakt telefoniczny;

b) kontakt poprzez komunikatory.

§ 21

1. Przedszkole zapewnia dzieciom uczęszczającym do przedszkola możliwość korzystania z zajęć dodatkowych.

2. Dyrektor może powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć, podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć.

3. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Rodzaj zajęć dodatkowych wybierają rodzice w uzgodnieniu z dyrektorem. Zajęcia te finansowane są z budżetu przedszkola lub opłacane są przez rodziców.

5. Dyrektor przedszkola może wynająć podmiotowi zewnętrznemu salę/pomieszczenie na prowadzenie działalności edukacyjnej w celu prowadzenia zajęć dodatkowych finansowanych przez rodziców po zakończeniu zajęć wychowawczo - dydaktycznych oferowanych przez przedszkole.

6. Czas zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dodatkowych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

7. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewniona opiekę.

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 22

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany przez dyrektora, i zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

a)  liczbę oddziałów;

b)  liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

c)  tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego;

d)  czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

e)  liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

f)  liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;

g)  liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

h)  ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§ 23

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;

b) pomieszczenie - pokój nauczycielski;

c) gabinet logopedyczny;

d) salę sensoryczną;

e) kuchnię;

f) szatnię dla dzieci i personelu.

2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku.

3. Czas pobytu dzieci na powietrzu jest zgodny z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 24

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oświatowym.

2.Termin i zasady rekrutacji określa corocznie organ prowadzący.

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap rekrutacji) a następnie kryteria ustalone uchwałą Rady Gminy w Zawierciu (drugi etap rekrutacji).

4. Komisja Rekrutacyjna w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyjąć dodatkowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola.

5. Dyrektor może dokonywać przyjęć do przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.

6. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola:

a) na podstawie decyzji dyrektora podjętej w uzgodnieniu z radą pedagogiczną w przypadku nieprzestrzegania Statutu przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);

b) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 30 września, jeśli rodzice nie powiadomią dyrektora w formie pisemnej, o przyczynie nieobecności dziecka.

§ 25

1. Dziecko może być zawieszone w możliwości korzystania z przedszkola w następujących przypadkach:

a) stwierdzenia wystąpienia u niego wszawicy;

b) choroby zakaźnej lub długotrwałej choroby. 

2. O zawieszeniu dziecka w korzystaniu z przedszkola decyduje dyrektor.

3. Dziecko może być skreślone z listy w wypadku:

a) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc;

b) nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż 2 miesiące;

c) na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych);

d) ukrytej choroby dziecka, nie zgłoszonej przez rodziców, prawnych opiekunów dyrektorowi przedszkola.

4. Skreślenie dziecka  z listy dzieci uczęszczających do przedszkola następuje zgodnie z procedurą.

5. W przypadku przyprowadzenia do przedszkola chorego dziecka, np. z katarem, kaszlem, temperaturą, wysypką, bólem brzucha itp. dyrektor bądź nauczyciel może odmówić pozostawienia dziecka w placówce.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 26

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, nauczycieli specjalistów oraz innych pracowników niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 27

1. W przedszkolu zatrudnieni są:

a) nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora;

b) nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

c) specjaliści;

d) pracownicy administracji i obsługi.

2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki zapisanymi w odrębnych przepisach

4. Wszyscy pracownicy przedszkola ściśle współpracują ze sobą, razem tworzą dobrą atmosferę i klimat życzliwości oraz troski o dziecko.

§ 28

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa, zapewnia mu higieniczne warunki pracy, pozyskuje zaufanie dziecka.

2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,  umożliwianie dziecku poznawanie samego siebie oraz otaczającej go rzeczywistości społeczno - kulturowej i przyrodniczej;

b) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniającej możliwości i potrzeby dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji i pracy z dzieckiem;

c) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki obserwacji i diagnozy przedszkolnej oraz realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania jego rozwoju;

d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem;

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;

g) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

i) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

j) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

k) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

l) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;

ł) realizacja innych zadań zaleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności jednostki i przepisów szczegółowych.

3. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia:

a) dokonują diagnozy przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego pod kątem gotowości szkolnej (październik/ listopad, kwiecień), przekazują jej wyniki rodzicom w celu pomocy w podjęciu decyzji o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole;

b) przygotowują do 30 kwietnia danego roku szkolnego pisemną informację o gotowości dziecka 6 letniego do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

4. Nauczyciele systematycznie współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem ich prawa do znajomości zadań wynikających w szczególności  z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale:

a) rzetelnie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka i o jego zachowaniu, włączają rodziców w działalność przedszkola;

b) ustalają z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.);

c) udostępniają rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne);

d) są zobowiązani do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której odpowiednio do potrzeb, prowadzą konsultacje dla rodziców.

5. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

6. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego.

7. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, opracowując miesięczny plan pracy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, z możliwościami jego realizacji, zgodnie z zatwierdzonym Programem Wychowania Przedszkolnego oraz biorąc pod uwagę rozbudzanie aktywności we wszystkich sferach rozwoju dziecka. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za jakość planu i jego realizację:

a) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca;

b) realizuje zaplanowaną tematykę w trakcie zajęć z całym oddziałem, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych;

c) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci;

d) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową;

e) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

§ 29

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych pracy z dziećmi wynosi:

a) 22 godziny – nauczyciel pracujący z dziećmi 6-letnimi;

b) 25 godzin – nauczyciele w pozostałych oddziałach.

§ 30

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

2. Nauczyciel ma prawo do szczególnej opieki, gdy odbywa staż (wyznaczenie mentora).

3. Nauczyciel ma prawo do dokształcania i doskonalenia zawodowego, ubiegania się  o dopłaty na ten cel.

4. Nauczyciel może korzystać z literatury i pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce.

5. Szczegółowy zakres praw zawarty jest w Karcie Nauczyciela.

6. Nauczyciele podczas pełnienia obowiązków służbowych korzystają z ochrony  dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym.

 

§ 31

1. Organ prowadzący zatwierdza stanowisko nauczyciela, zastępującego dyrektora w razie jego nieobecności, jako tzw. społecznego zastępcę dyrektora.

2. Do głównych zadań nauczyciela zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności należy w szczególności:

a) zastępuje i reprezentuje dyrektora na zewnątrz w przypadku jego nieobecności;

b) wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem środki finansowe, w uzgodnieniu z dyrektorem;

c) wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a w szczególności zalecone przez dyrektora;

d) organizuje codzienną pracę przedszkola w porozumieniu z dyrektorem.

§ 32

1. W przedszkolu funkcjonuje stanowisko pedagoga specjalnego.

2. Pedagog specjalny współpracuje z nauczycielami lub innymi specjalistami oraz rodzicami w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności, o której mowa w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

3. Pedagog specjalny współpracuje z zespołem, o którym mowa w przepisach o organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Pedagog specjalny wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem;

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych;

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci.

5. Pedagog specjalny udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

6. Pedagog specjalny współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w przepisach o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Pedagog specjalny przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

§ 33

1. W przedszkolu funkcjonuje stanowisko psychologa.

2. Psycholog prowadzi badania i działania diagnostyczne dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

3. Psycholog diagnozuje sytuacje wychowawcze w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola.

4. Psycholog udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

5. Psycholog podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i ich rodziców.

6. Psycholog minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym dzieci.

7. Psycholog inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

8. Psycholog pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci.

9. Psycholog wspiera nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 34

1. W przedszkolu funkcjonuje stanowisko logopedy.

2. Logopeda diagnozuje logopedycznie, w tym prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci.

3. Logopeda prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń.

4. Logopeda podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci.

5. Logopeda wspiera nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 35

 1. W przedszkolu funkcjonuje stanowisko terapeuty integracji sensorycznej.
 2. Terapeuta integracji sensorycznej współpracuje z nauczycielami lub innymi specjalistami oraz rodzicami w:
 1. prowadzeniu terapii z zakresu integracji sensorycznej, zgodnie z rozpoznaniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 1. Terapeuta integracji sensorycznej współpracuje z zespołem, o którym mowa w przepisach o organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Terapeuta integracji sensorycznej wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu trudności dzieci w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych;
 4. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci.

 

§ 36

1. Pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w przedszkolu to:

a) intendent;

b) pomoc nauczyciela;

c) kucharka;

d) pomoc kuchenna;

d) konserwator/dozorca.

§ 37

1. Intendent przedszkola w szczególności:

a) zaopatruje przedszkole w artykuły niezbędne do funkcjonowania przedszkola, prowadzi księgi inwentarzowe;

b) prowadzi magazyny spożywcze i gospodarcze oraz wymaganą dokumentację;

c) układa jadłospisy, prowadzi dzienne raporty żywieniowe oraz rozliczenia;

d) nadzoruje prawidłowe sporządzanie posiłków, pracę pracowników obsługi;

e) pobiera i rozlicza zaliczki pieniężne na zakupy;

f) dokonuje wspólnie z dyrektorem i konserwatorem okresowych przeglądów jednostki w celu usuwania na bieżąco usterek i uszkodzeń;

g) wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola.

2. Personel kuchni (kucharka, pomoc kuchenna) w szczególności:

a) punktualnie przygotowuje zdrowe i higieniczne posiłki;

b) racjonalnie wykorzystuje produkty żywnościowe;

c) utrzymuje w czystości sprzęt i pomieszczenia kuchni;

d) wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola.

3. Pomoc nauczyciela w szczególności:

a) wykonuje wszystkie czynności w obrębie przydzielonego oddziału związane z utrzymaniem bieżącej czystości i dezynfekcji zgodnie z przepisami;

b) odpowiada za estetyczne podawanie posiłków, dba o czystość i estetykę naczyń i sprzętów;

d) współpracuje z nauczycielką w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych, przygotowania pomocy dydaktycznych, opieki nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

e) wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola.

4. Konserwator, robotnik do pracy lekkiej w szczególności:

a) dozoruje budynek i otoczenie przedszkola;

b) przestrzega zakazu przebywania na terenie przedszkola osób obcych;

c) w okresie zimowym odśnieża chodniki posesji;

d) wykonuje naprawy sprzętu i urządzeń;

e) utrzymuje ład i porządek w ogrodzie przedszkolnym;

f) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.

§ 38

1. W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w § 25 jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności jednostki przez organ prowadzący przedszkole.

2. Pracownicy niebędący nauczycielami zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.

3. Każdy pracownik zobowiązany jest do:

a) dbałości o mienie przedszkola;

b) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;

c) powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością przedszkola;

d) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

 

§ 39

1. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

 

ROZDZIAŁ VI

RODZICE - ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

§ 40

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2. Formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) to:

a) zebrania ogólne i grupowe;

b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem lub nauczycielem;

c) gazetki informacyjne dla rodziców;

d) prezentacje fotograficzne „Z życia przedszkola”;

e) galerie prac dzieci;

f) prezentacje i publikacje na stronie internetowej i Facebooku;

g) zajęcia otwarte;

h) imprezy okolicznościowe przedszkolne, połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci;

i) spotkania integracyjne, festyny rodzinne;

j) warsztaty dla rodziców;

k) spotkania ze specjalistami np. psychologiem, pedagogiem, logopedą;

l) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listu, opisu osiągnięć lub opinii;

ł) inne wynikające z działalności przedszkola.

3. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu co najmniej 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 41

1. Prawa rodziców (prawnych opiekunów) do:

a) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

b) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,  bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;

c) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i planu rocznego przedszkola;

d) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju swojego i zachowania;

e) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;

f) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne);

g) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia;

h) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola;

i) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

j) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez integracyjnych, zajęć wychowawczo- dydaktycznych, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych;

k) zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji za jego zgodą własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

l) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz rodzaju i poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;

ł) udziału w pracach rady rodziców;

m) grupowego ubezpieczenia swoich dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia.

2.  Powinności rodziców (prawnych opiekunów):

a) znajomość i przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;

b) ścisłe współpracowanie z nauczycielem prowadzącym grupę;

c) interesowanie się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

d) zapewnianie regularnego uczęszczanie na zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dziecku podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i pisemne lub ustne usprawiedliwianie jego nieobecności w przedszkolu;

e) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola  do domu; w godzinach funkcjonowania jednostki;

g) przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, na prośbę dyrektora lub nauczyciela przedstawiać zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola;

h) skuteczne, w sposób przyjęty w przedszkolu, zgłaszanie nieobecności dziecka, informowanie o przyczynach nieobecności oraz zgłaszanie późniejszego przyprowadzenie dziecka  do przedszkola;

i) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji dziecka zarówno fizycznych jak i psychicznych;

j) uczestniczenie w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny;

k) na bieżąco, informowanie nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, numeru telefonu;

l) śledzenie na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy ogłoszeń;

ł) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie;

m) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i postanowień rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

n) zaopatrzenie dziecka w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające mu komfort i bezpieczeństwo w trakcie pobytu w przedszkolu i na powietrzu;

o) odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola;

p) dbanie o dobre imię przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VII

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  DZIECKA

§ 42

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat (od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat).

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dziecko w wieku 6 lat realizuje w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat). W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. W związku z tym:

a) w terminie do 30 kwietnia rodzice dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego otrzymują pisemną informację o gotowości dziecka  do podjęcia nauki w szkole;

b) rodzicom dzieci realizujących w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na ich prośbę zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu.

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt 3 są obowiązani: dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji tego obowiązku za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

6. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

7. Dyrektor przedszkola w przypadku braku uzasadnienia określonej w punkcie 6 absencji dziecka oraz braku współpracy ze strony rodziców w celu ograniczenia absencji dziecka i pomocy w przygotowaniu wychowanka do nauki w szkole, zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły podstawowej, w rejonie której zamieszkuje dziecko.

8. Dyrektor przedszkola w przypadku zaprzestania przez dziecko odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (rezygnacja rodziców z przedszkola) zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły podstawowej, w rejonie której zamieszkuje dziecko.

9. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo w przedszkolu do korzystania z wychowania przedszkolnego.

10. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Sytuacja taka może nastąpić w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu.

§ 43

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:

a) właściwego zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

d) poszanowania jego godności osobistej i własności;

e) pełnego i harmonijnego rozwoju oraz do zachowania indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;

f) wychowania podnoszącego jego kulturę osobistą, do opieki i ochrony;

g) aktywnej, partnerskiej rozmowy na każdy temat z dziećmi i dorosłymi;

h) miłości, zrozumienia i akceptacji jego osoby;

i) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

j) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

2. Obowiązki dziecka w przedszkolu:

a) szanuje swojego kolegę oraz wytwory jego pracy;

b) słucha i reaguje na polecenia nauczyciela, uczestniczy w zajęciach;

c) przestrzega ustalonych zasad w grupie;

d) okazuje szacunek nauczycielowi oraz innym pracownikom przedszkola;

e) szanuje poglądy i przekonania innych ludzi;

f) troszczy się o zabawki, dba o estetyczny wygląd sali;

g) stara się o utrzymanie czystości i porządku na terenie przedszkola;

h) nie oddala się od grupy bez zgody nauczycielki w budynku i w ogrodzie;

i) zgłasza nauczycielce złe samopoczucie, zranienia, skaleczenia, potrzeby fizjologiczne.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 44

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 45

1. Dyrektor informuje pracowników przedszkola o jednolitym tekście statutu poprzez zarządzenie.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się jego publikację na stronie internetowej przedszkola i wyłożenie do wglądu gabinecie dyrektora.

3. Dyrektor jest uprawniony do publikowania jednolitego tekstu statutu po każdej nowelizacji w drodze własnego obwieszczenia.

§ 46

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 47

1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

2. Obsługę finansowo-księgową przedszkola prowadzi Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Zawierciu.

§ 48

1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie przedszkola Nr 8, obowiązują przepisy Ustawy o systemie oświaty, Prawo oświatowe i wydane do tej ustawy przepisy wykonawcze oraz inne przepisy prawa.

2. Dane osobowe wychowanków przedszkola i jego pracowników podlegają ustawie o ochronie danych osobowych.

Tekst jednolity Statutu opracowany został przez zespół nauczycieli Przedszkola Nr 8 w Zawierciu. Rada Pedagogiczna zatwierdziła zmiany do Statutu i wprowadziła do użytku służbowego Uchwałą

Nr6/31.08.2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

 

Traci moc Statut z dnia 30 sierpnia 2022r.

Rada Pedagogiczna, Dyrektor Przedszkola - mgr Krystyna Koczur

 

 

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia