Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Nr 8 w Zawierciu

na lata 2022/2023

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach ujętych w następujących aktach prawnych:

 

 1. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., Dz.U. z 1991 nr 120 poz.526
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730  
 3. Rozporządzenie MEiN z dnia 01 września 2021 r. w sprawie nadzoru Pedagogicznego, Dz.U. z 2021r. poz. 1618
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy progra-mowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2022 r. poz. 609
 5. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Dz.U. z 2020 r. poz. 2198
 6. Statut Przedszkola nr 8 w Zawierciu.

Opracowanie KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki, potrzebami dzieci, analizą oczekiwań rodziców, jakim powinno sprostać przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej i samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

 ,, Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu-

o tym, jak żyć, co robić, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć

 i wyobrażać sobie lepszy świat.”

                                                                     Robert Fulghum

Struktura dokumentu:

 1. Informacja o przedszkolu
 2. Wizja
 3. Misja
 4. Cele koncepcji
 5. Kierunki realizacji koncepcji
 6. Metody i formy pracy
 7. Model naszego absolwenta
 8. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu
 9. Postanowienia końcowe

I. INFORMACJE  O  NASZYM  PRZEDSZKOLU

Przedszkole Nr 8 „Bajkoludki” w Zawierciu jest placówką z długoletnią tradycją. Do pięciu oddziałów uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. W roku szkolnym 2022/23 w naszym przedszkolu bawi się, uczy i spędza czas 120 dzieci. Przedszkole otwarte jest w godzinach 6.00 – 16.30, a nieodpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawczo – dydaktyczne w zakresie wychowania przedszkolnego, w wymiarze 5 godzin odbywają się w godz. 8.00 – 13.00. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej.

Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry

Kadra pedagogiczna liczy 8 nauczycieli stałych i 2 nauczycieli dochodzących (j. angielski, religia) w tym 5 dyplomowanych, 3 mianowanych i 2 kontraktowych. Zatrudniamy kadrę o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe. Niektóre z naszych nauczycielek posiadają dodatkowe kwalifikacje np. w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, neurologopedii, integracji sensorycznej oraz języka angielskiego. Pozwala to nam na podejmowanie efektywnych działań, szczególnie w odniesieniu do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kadra przedszkola to wspólnota otwarta i życzliwa, której celem pracy jest przekazywanie dzieciom wiedzy i umiejętności przydatnych w dalszym życiu, a zwłaszcza w przyszłej edukacji szkolnej. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie, współtworzy atmosferę sprzyjającą wzajemnemu poszanowaniu i dobrej pracy na rzecz dzieci. Nauczyciele systematycznie się dokształcają biorąc udział w kursach i szkoleniach. Stosują nowoczesne metody i formy pracy. Wykorzystują atrakcyjne pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt multimedialny (posiadamy tablicę multimedialną). Nauczycielki monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka, dokonują systematycznych obserwacji pedagogicznych oraz diagnozują poziom gotowości szkolnej. W zależności od wyników obserwacji organizują zajęcia wspomagające rozwój dziecka, a także udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Zaplecze dydaktyczne i rekreacyjne

Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju pomieszczeń oraz otoczenia placówki. W naszym przedszkolu sale są przestronne, jasne i dobrze wyposażone. Meble i sprzęt dostosowany jest do wzrostu i wieku dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zabaw, zaplecze dydaktyczne, toaletę z wyposażeniem dostosowanym do wzrostu i wieku dzieci. W salach odbywają się nie tylko zajęcia ruchowe, ale również imprezy okolicznościowe i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Posiadamy również gabinet terapeutyczny, w którym odbywają się zajęcia terapeutyczne z dziećmi posiadającymi orzeczenia i opinie oraz z tymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedszkole otoczone jest przestronnym i funkcjonalnym ogrodem posiadającym różnorodną roślinność, która w słoneczne dni zapewnia bawiącym się dzieciom cień. W ogrodzie przedszkolnym zlokalizowany jest plac zabaw wyposażony w kolorowe i nowoczesne urządzenia rekreacyjne służące dzieciom do zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Budynek i ogród przedszkolny jest ogrodzony i zapewnia bezpieczeństwo wychowankom.

Działania na rzecz dzieci, rodziców  i środowiska lokalnego

W naszym przedszkolu zapewniamy dobrą opiekę i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu  i do radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie  i bezpieczeństwo naszych dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. W naszym przedszkolu podejmujemy działania, które pomagają zminimalizować stres dzieci nowo przyjętych. Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które oparte są na programach opracowanych przez nauczycielki naszego przedszkola. Zapewniamy i organizujemy dzieciom różnorodne wycieczki i spacery krajoznawcze, zajęcia w formie warsztatów i doświadczeń prowadzonych przez fizyków i chemików, zajęcia ruchowe prowadzone przez trenerów tańca, organizujemy i przedstawiamy spektakle teatralne. Nawiązujemy więzi między pokoleniowe i organizujemy wycieczki, spotkania, spacery, wspólne zajęcia i zabawy z babciami i dziadkami. Staramy się aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był ciekawy, pełen wrażeń a dzieci były zadowolone, uśmiechnięte i otwarte na nowe doświadczenia, na zdobywanie nowych umiejętności i nowej wiedzy.

Specyfika przedszkola „Bajkoludki”

Spośród wszystkich działań przedszkola jedno jest specyficzne, wyróżniające placówkę w środowisku lokalnym. To działanie skoncentrowane na wychowawczym obcowaniu dzieci z dziełami literatury pięknej. Jako placówka posiadająca swoją nazwę – „Bajkoludki”, a także logo i hymn związany z nazwą, organizujemy wiele akcji i imprez, które budzą motywację czytelniczą, przygotowują dziecko do tego, aby w przyszłości stało się czytelni-kiem dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, aby mogło obcować z dziełem literackim w sposób samodzielny, refleksyjny i twór-czy. Rozwijając artyzm, wrażliwość estetyczną dziecka, wyzwalając twórcze postawy i rozwój intelektualny jesteśmy corocznym organizatorem miejskiego, między-przedszkolnego konkursu czytelniczego. Prowadząc korespondencję urzędową  wykorzystujemy i posługujemy się własnym logiem. Wszystkie uroczystości przedszkolne wewnętrzne i zewnętrzne rozpoczynamy hymnem przedszkolnym.

II. WIZJA  PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest pierwszym ogniwem w łańcuchu oświaty. Przedszkole Nr 8, to miejsce stworzone dla małego człowieka, w którym jest bezpiecznie, radośnie. Jest to przyjazne miejsce do zabawy, nauki, zdobywania wiedzy i poznawania świata. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, które przygotowujemy do pierwszego etapu nauki w szkole, do podjęcia nauki czytania i pisania, do radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata, spostrzegawczość, wrażliwość, troszczymy się o jego rozwój emocjonalny oraz zdrowe nawyki żywieniowe, kształtowane od najmłodszych lat. Wspieramy rodzinę w wychowaniu dziecka szczęśliwego, zdrowego emocjonalnie, z bogatą wyobraźnią, zdolnego do umiejętnego wyrażania własnych emocji, uczuć i myśli, otwartego na pomysły i inspiracje innych oraz gotowego szukać ciekawych rozwiązań. Pragniemy by rodzice byli partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Jako placówka oświatowa uwzględniamy również potrzeby środowiska lokalnego.

III. MISJA PRZEDSZKOLA

 1. Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji w zależności od indywidualnych potrzeb fizycznych, psychicznych i umysłowych dziecka oraz jego możliwości i predyspozycji intelektualnych. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka a powyższe działania zmierzają do osiągnięcia przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 2. Zapewniamy wychowankom bezpieczeństwo, akceptację i poszanowanie praw.
 3. Doskonalimy jakość pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy oraz promowanie placówki.
 4. Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, wspieramy w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
 5. Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 6. Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze swoich wychowanków, stosujemy metody aktywne i techniki rozwijania twórczego myślenia.
 7. Wykorzystujemy naturalną potrzebę działania i ruchu stwarzając takie sytuacje, które skłonią dziecko  do wyrażania swoich uczuć.
 8. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka – prowadzimy działania antydyskryminacyjne na miarę możliwości dzieci.
 9. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom uwzględniając potrzeby środowiska.
 10. Wychowujemy dzieci aktywne, wrażliwe, samodzielne, radzące sobie w trudnych sytuacjach – wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności.
 11. Oferujemy pomoc psychologiczną, logopedyczną, korekcyjno – kompensacyjną.

System wartości w naszym przedszkolu:

 • Dbałość o zdrowie, poczucie bezpieczeństwa oraz życzliwą atmosferę.
 • Wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci.
 • Wrażliwość na potrzeby ludzi starszych i chorych.
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia i twórczego działania.
 • Poszanowanie tradycji rodzinnych, narodowych i lokalnych.
 • Stosowane zasad kulturalnego zachowania się i zgodnego współdziałania.
 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości etycznych – piękna, dobra, prawdy i miłości.

IV. CELE KONCEPCJI

Cele główne

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 3. Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

Procesy zachodzące w przedszkolu.

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą przyjętej koncepcji pracy.
 2. W przedszkolu dba się o przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz swojego i jego rozwoju.
 3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Zarządzanie przedszkolem:

 1. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

Cele szczegółowe

 1. Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowaniu czynności intelektualnych, niezbędnych w codziennym życiu i w dalszej edukacji.
 3. Wychowywanie dzieci tak, aby rozróżniały dobro od zła.
 4. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, łącznie z porażką.
 5. Rozwijanie umiejętności społecznych zgodnych z normami relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłymi oraz pomiędzy dziećmi.
 6. Poszerzanie wiedzy o świecie i rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz prezentowania swoich myśli i opinii.
 7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie sprawności fizycznej.
 8. Wprowadzanie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości oraz odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej.
 9. Kształtowanie poczucia przynależności społecznej i narodowej.
 10. Doskonalenie stylu pracy kadry pedagogicznej.
 11. Współpraca z rodzicami, bieżące informacje o postępach i trudnościach dziecka.
 12. Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

V. KIERUNKI REALIZACJI  KONCEPCJI

Jesteśmy przedszkolem:

 1. Wspierającym wszechstronny i indywidualny rozwój każdego dziecka.
 2. Stwarzającym warunki do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dziecka.
 3. Wprowadzającym dziecko w świat wartości etycznych.
 4. Zapewniającym warunki dla zachowania zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.
 5. Gwarantującym rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.
 6. Kształtującym właściwe postawy w stosunku do osób starszych.
 7. Integrującym oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola.
 8. Umacniającym więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.
 9. Kształtującym szacunek do tradycji narodowych i lokalnych.
 10. Kształtującym dobre relacje pomiędzy rodzicami oraz społecznością lokalną.
 11. Organizującym zajęcia z ciekawymi ludźmi.
 12. Dbającym o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania i współdziałania.

W naszym przedszkolu dziecko:

 1. Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju.
 2. Czuje się bezpiecznie.
 3. Zdobywa wiedzę – co sprzyja, a co zagraża zdrowiu.
 4. Nawiązuje kontakty we wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumieniu.
 5. Rozwija twórczość, aktywność fizyczną, dba o zdrowie psychiczne i fizyczne.
 6. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 7. Staje się samodzielne.
 8. Jest przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 9. Ma możliwość udziału w zajęciach promujących aktywny tryb życia.
 10. Rozwija swoje umiejętności muzyczne i taneczne.
 11. Tworzy muzykę i instrumenty muzyczne, dostrzega piękno muzyki klasycznej

W naszym przedszkolu rodzice:

 1. Rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem, dzielą się swoimi spostrzeżeniami
 2. Są partnerami przy współtworzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz przy zarządzaniu placówką
 3. Wspierają przedszkole w jego działaniach (prace remontowe, modernizacyjne, współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc, służą swoją zawodową wiedzą, oferują pomoc przy organizacji uroczystości, wycieczek itp.)
 4. Poznają realizowane w przedszkolu plany i programy pracy.
 5. Otrzymują informację o gotowości szkolnej dziecka oraz jego postępach i problemach.
 6. Uzyskują informacje i pomoc od specjalistów, o sposobach i możliwościach pomocy psychogiczno – pedagogicznej.
 7. Uczestniczą w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych.

W naszym przedszkolu nauczyciel:

 1. Jest odpowiedzialny i obowiązkowy
 2. Stosuje nowoczesne i niekonwencjonalne metody pracy.
 3. Zaspokaja u dzieci potrzebę zabawy, organizując różnorodne formy zabawowe i sytuacje edukacyjne, jako podstawową działalność dziecka.
 4. Jest twórczy, poszukujący, podnoszący kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.
 5. Podejmuje działania innowacyjne, tworzy programy autorskie dotyczące różnych sfer rozwoju dziecka
 6. Aktywnie współpracuje z rodzicami, dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
 7. Propaguje aktywny wypoczynek – wycieczki, spacery, rajdy piesze i rowerowe
 8. Zaspokaja u dzieci potrzebę ruchu poprzez codzienne organizowanie ciekawych zabaw, zajęć ruchowych, zabaw w ogrodzie przedszkolnym i spacerów.
 9. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo w trakcie zabaw i zajęć organizowanych w sali i na powietrzu.
 10. Pozyskuje i poszukuje sympatyków oraz partnerów przedszkola.
 11. Prowadzi obserwację i diagnozę dzieci, wykorzystywaną do doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki którym dzieci rozwijają się indywidualnym tempem i zgodnie z własnym potencjałem.
 12. Proponuje rodzicom nowe formy współpracy.
 13. Współpracuje z organizacjami , instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 14. Aktywnie realizuje zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki, korzysta z osiągnięć współczesnej techniki.

W naszym przedszkolu pracownicy:

 1. Dbają o ład i porządek w pomieszczeniach przedszkola oraz na terenie ogrodu.
 2. Przygotowują posiłki zgodnie z opracowanym jadłospisem dbając o estetykę ich przyrządzania i podawania.
 3. Pomagają nauczycielkom podczas czynności organizacyjno – porządkowych oraz dydaktycznych.
 4. Uczestniczą w procesie przygotowań do uroczystości przedszkolnych.
 5. Opracowują jadłospis na zasadach racjonalnego żywienia.

Obowiązującym programem w roku szkolnym 2022/2023 – dla wszystkich grup wiekowych w naszym przedszkolu jest  Program wychowania przedszkolnego opracowany przez Wiesławę Żaba-Żabińską, Wiolettę Majewską, Renatę Paździo - Wydawnictwo MAC Edukacja wspomagający rozwój aktywności dzieci. Wszystkie treści programowe wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różne formy działalności: zajęcia zorganizowane, zabawy dowolne, dyżury, prace użyteczne, akcje, uroczystości, spotkania, pogadanki, wycieczki, wystawy, pokazy, czynności samoobsługowe itp.

Pracujemy w oparciu o obowiązującą „Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” i zgodnie z tym dokumentem, na podstawie następujących programów:

 1. Program adaptacyjny „Otwarte drzwi”, opracowany przez nauczycielkę Wandę Bochenkiewicz.
 2. Program profilaktyki logopedycznej „Pięknie się wysławiam” opracowany przez nauczycielkę Monikę Kluzę
 3. Program zdrowotny „Bajkoludki dbają o zdrowie” opracowany przez nauczycielkę Agnieszkę Kudrę i  nauczycielkę Wandę Bochenkiewicz
 4. „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” autorstwa Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej, Ewy Piotrowskiej – realizowany przez nauczycielkę Katarzynę Celejowską.
 5. ,,Tak dla Jezusa” autorstwa ks. K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek, nr AZ-0-01/20, 28.01.2020 wydawnictwo Jedność, Kielce

VI. METODY  I  FORMY PRACY

1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających

2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnienie sztuki/ dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne

3. Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki, objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa

4. Metody nowatorskie:

 • metoda ,, Bon de part”- ,,Dobrego startu” M. Bogdanowicz,
 • metoda kinezjologii edukacyjnej – ,,Ruch naprzemienny” Paula Dennisona,
 • metoda Glenna Domana- ,,Kalifornijska”,
 • metoda ,, Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne,
 • pedagogika zabawy KLANZA,
 • gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
 • metoda K. Orffa,
 • gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
 • ,, Dziecięca matematyka”- metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
 • metody aktywizujące – ,, Burza mózgów”,
 • aktywne słuchanie muzyki metodą Batti Strauss.

Instytucje z którymi współpracujemy:

 • Urząd Miejski w Zawierciu,
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu,
 • Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu,
 • Zawodowa Straż Pożarna w Zawierciu,
 • Straż Miejska w Zawierciu,
 • Przedszkola zawierciańskie,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawierciu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawierciu
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Zawierciu
 • Miejski Ośrodek Kultury ,,Centrum”
 • Biblioteka dla dzieci,
 • Księgarnia Edukacyjna,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Miejski Dom Pomocy Społecznej,
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Media przyjazne przedszkolu
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu zawierciańskiego
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Uczelnie Wyższe (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach )
 • Nadleśnictwo Siewierz
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach
 • Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu
 • Uniwersytet III Wieku w Zawierciu
 • Filharmonia Częstochowska

Celem współpracy z instytucjami jest:

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • poszerzanie kontaktów zawodowych,
 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
 • podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym
 • włączanie się w organizowane przez miasto konkursy i imprezy kulturalne,
 • przekazywanie studentom praktycznych umiejętności zawodowych,
 • podnoszenie kwalifikacji i wzbogacanie wiedzy nauczycieli

VII. MODEL  ABSOLWENTA  NASZEGO  PRZEDSZKOLA

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • jest aktywny i samodzielny, dba o swoje zdrowie,
 • ma motywację do uczenia się, rozwija swoje talenty,
 • jest twórczy i otwarty na nowe możliwości,
 • jest estetycznie wrażliwy – zna normy i zasady kultury osobistej,
 • przestrzega norm współżycia społecznego,
 • ma pozytywny obraz własnego ,,ja”,
 • potrafi wyrażać i kontrolować swoje emocje,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku naturalnym, jego zasobach i ochronie,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest tolerancyjny,
 • współpracuje z innymi,
 • zna i respektuje prawa innych,
 • ma umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • nie obawia się występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole

Strona materialna

Praca i działania dzieci oraz nauczycieli są wspierane nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi i sprzętem finansowanym z budżetu przedszkola, a także pozyskanym od rodziców i sponsorów oraz z różnorodnych imprez organizowanych przez pracowników przedszkola (festyny, kiermasze, aukcje prac plastycznych).

Strona programowa

Praca wszystkich ukierunkowana jest na dobre wzajemne, stosunki, akceptację, tolerancję i poszanowanie godności wszystkich dzieci i własne. Każde dziecko (tego wymagające) będzie miało opracowany indywidualny program pracy, oparty na prowadzonych obserwacjach, zapisywanych na kartach obserwacji. Systematycznie będziemy zmierzać do podnoszenia poziomu pracy placówki, a tym samym zadowolenia dzieci i rodziców.

KIERUNEK ROZWOJU

 Promowanie wartości literackich, postaw patriotycznych, przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli, otwartości na świat, inne kultury i ludzi, umuzykalnianie dzieci i wprowadzanie w świat muzyki, uwrażliwianie na jej piękno, rozwijanie umiejętności tanecznych i poczucia rytmu, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa i zdrowia dziecka oraz wdrażaniu zacho-wań prozdrowotnych. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, poprzez poznanie dziecka i ukierunkowanie jego rozwoju – zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami.

Zdobycie certyfikatu przynależności do wojewódzkiej i ogólnopolskiej sieci szkól promujących zdrowie.

VIII. WSKAŹNIKI  EFEKTYWNOŚCI  KONCEPCJI – KRYTERIA SUKCESU

 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne.
 2. Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 3. Wzrost efektywności pracy nauczyciela, dobra współpraca w zespole.
 4. Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 5. Zadowolenie rodziców i dobra opinia o działalności przedszkola.
 6. Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 7. Upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola.
 8. Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 9. Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku.
 10. Wzbogacenie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.
 11. Zacieśnianie współpracy z rodzicami na zasadzie wzajemnego szacunku, tolerancji, dbania o dobro dzieci.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koncepcja pracy przedszkola ma charakter otwarty i może ulegać modyfikacji.
 2. Koncepcja pracy jest uzupełnieniem do zadań zawartych w statucie przedszkola.
 3. Roczne plany pracy są spójne z koncepcją pracy przedszkola.
 4. Modyfikacje w koncepcji mogą być dokonane na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady rodziców,
 5. Koncepcję pracy przedszkola zatwierdza do realizacji rada pedagogiczna.

Koncepcja Pracy Przedszkola Nr 8 w Zawierciu po modyfikacji została przyjęta do realizacji przez radę pedagogiczną w dniu 12.09.2022 r.

 

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia