Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Archiwum aktualności

DYŻUR WAKACYJNY 2020 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DYŻUR WAKACYJNY 2020 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 8 będzie się odbywał od dnia 29.06.2020 -31.08.2020
Prosimy Rodziców o szczegółowe zapoznanie się:
1.  Z procedurą (załączniki Nr 1), która będzie obowiązywała podczas dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 8
2. Zasadami rekrutacji na dyżur wakacyjny (załącznik nr 2) oraz wnioskiem  o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 
(załącznik nr 3)


Termin składania wniosków  w przedszkolu do dnia 19.06.2020r. do godz. 12:00. Jeśli nie mają Państwo możliwości pobrania druku wniosku ze strony internetowej będzie możliwość  otrzymania druku w przedszkolu w godzinach od 7.00 do 16.00. W przypadku zapisu dziecka na dwa miesiące dyżuru, wniosek należy złożyć osobno na miesiąc lipiec i sierpień
O dzieciach zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny rodzice będą powiadamiani telefonicznie przez wychowawców grup w dniu 19.06.2020r. po godzinie 15.00. Lista dzieci będzie wywieszona w przedszkolu, gdzie osobiście (nie telefonicznie) będzie można uzyskać informację od dyżurującego pracownika.
Zgodnie z zasadami rekrutacji (załącznik nr 2), aby dziecko zakwalifikowane na dyżur wakacyjny zostało przyjęte należy dokonać wpłaty za jego pobyt na dyżurze do dnia 25.06.2020r. i dostarczyć potwierdzenie wpłaty tego samego dnia do przedszkola do godz. 15.00.

Opłaty za dyżur wakacyjny:
2 dni czerwca  – 14 zł
23 dni lipca  – 161 zł
21 dni sierpnia  – 147 zł.
Jednocześnie prosimy, aby w tytule wpłaty zaznaczyć za które konkretnie miesiące dokonywana jest wpłata. Warunkiem przyjęcia dziecka jest dokonana wpłata.

NUMER KONTA: 711 240 297 511 110 010 431 65077

 

 

Zarządzenie Nr 20/2019/2020

Dyrektora Przedszkola nr 8

z dnia 16.06.2020

w sprawie: wprowadzenia „Procedury – zasady bezpieczeństwa na terenie Przedszkola
Nr 8 w okresie pandemii Covid-19”

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
 • w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)
 • Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
  w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
  w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)

zarządzam, co następuje:

§1

 Wprowadza się procedurę – zasady bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Nr 8

 1. W okresie pandemii Covid-19 stanowiącą (załącznik nr 1 ) do niniejszego Zarządzenia.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola Nr 8 w Zawierciu oraz rodziców, którzy będą korzystać z opieki przedszkola.
 3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurze.

§2

Zmiany w Procedurze – zasady bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 8 w okresie pandemii Covid-19,  wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 16.06 2020 r.

 

16.06.2020 Krystyna Koczur…..

    (podpis i pieczątka dyrektora przedszkola)

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 16.06.2020 r.

 

PROCEDURA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 8 W ZAWIERCIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

                                                     POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie przedszkola
  w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola Nr 8
  w Zawierciu oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Celem procedury jest:

a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

b) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej

 

 1. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE,  stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej procedury

§2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące
  w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji

od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do przedszkola
w czasie pandemii.

 1. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
  o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola, jak i dowiezieniem go. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniego oświadczenia (ZAŁĄCZNIK NR 1)
 2. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: „sala z monitorem.”
 3. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 4. Dopilnowuje, aby przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła w dozownikach oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci

§3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola
 1. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne, a otwieranie
  i zamykanie przedszkola odbywa się wejściem bocznym od strony placu przedszkolnego.
 1. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.
 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z przedszkola/ w trakcie pracy często myją
  i odkażają ręce wg instrukcji umieszczonych w widocznych miejscach.
 1. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po przedszkolu.
 1. Pracownicy nie noszą na rękach biżuterii w przedszkolu tj.  na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
 1. Pracownicy pedagogiczni  –  nauczyciele:  pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełnią dyżury 2 opiekunów tj. nauczyciel
  i pomoc nauczyciela lub dwie nauczycielki, świadczące działania opiekuńczo – wychowawcze lub mogą też częściowo dydaktyczne, Pracownik w wieku powyżej 60 lat zgodnie z wytycznymi GIS nie powinien kontaktować się w miarę możliwości
  i sprawować bezpośredniej opieki nad dziećmi.
 1. Nauczyciele pełniący dyżur w przedszkolu:
 • Organizują działania opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjno – opiekuńczo – wychowawcze w wymiarze 5 godz. dziennie.
 • Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć
  w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 • Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej
  w widocznych miejscach w przedszkolu
 • Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza, po zabawie.
 • Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 • Po zakończeniu dyżuru lub przed jego rozpoczęciem włączają się w edukację zdalną z domu, zgodnie z zasadami pracy zdalnej oraz okresowym planem pracy, dokumentując codzienne działania zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – w formie tabelarycznej

10. Nauczyciele nie pełniący dyżuru w przedszkolu:

 • Wykonują pracę zdalną zgodnie z przyjętymi zasadami i dokumentują ją – nie dotyczy dyżuru wakacyjnego.
 • W godzinach pracy przedszkola są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania. (nie dotyczy dyżuru wakacyjnego)
 • Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi pracownik powyżej 60 roku życia powinien pracować zdalnie w celu uniknięcia kontaktów z innymi osobami. Jednak w sytuacji, kiedy liczba pracowników w jest niewystarczająca dyrektor może wyznaczyć osobę po 60 roku życia do sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu.

11. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela:

 • Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować
 • Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 • Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 • Dezynfekują powierzchnie dotykowe między innymi: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków itp. z potwierdzeniem wykonania działania na karcie monitoringowej (ZAŁĄCZNIK NR  2,  ZAŁĄCZNIK NR 3)
 • Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka
  z podejrzeniem choroby w tym podejrzeniem zakażenia koronawirusem
 • Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

12. Pracownicy kuchni

 • Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 • Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 • Oprócz środki higieny osobistej fartuchów stosują rękawiczki.
 • Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
 • Zwracają uwagę o higieniczny odbiór towaru od dostawców: na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami

13.Pracownik gospodarczy

a) Przestrzega zasad higieny i reżimu sanitarnego obowiązującego w przedszkolu
w związku pandemią koronawirusa

b) Wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przydziałem czynności
c) Dodatkowo wykonuje dezynfekcję urządzeń rekreacyjnych na placu przedszkolnym zgodnie z wytycznymi niniejszej procedury
d) Ze względu na wiek pracownika gospodarczego (powyżej 60 r. życia)  konieczne będzie  zachowanie przez niego zaostrzonych  środków ostrożności w stosunku do innych pracowników, a w szczególności do dzieci i ich rodziców.
e) Na czas pandemii i konieczności zachowania reżimu sanitarnego pracownik gospodarczy nie pełni dyżurów przy wprowadzaniu dzieci do sal przedszkolnych oraz przy odbieraniu dzieci z przedszkola przez rodziców lub opiekunów.

§4

OBOWIĄZKI RODZICÓW  

 1. Zapoznają się z procedurą opracowaną na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
  w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1
 1. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 1. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 1. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 2. Wyrażają pisemną zgodę na codzienny pomiar temperatury u swojego dziecka. ZAŁĄCZNIK NR 6.
 1. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 1. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 1. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 1. Rodzice ubierają dzieci w wygodne ubranie łatwe do zakładania i zdejmowania dla dzieci, żeby zminimalizować konieczność bliskiego kontaktu dziecka z pracownikami przedszkola.
 1. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, nie przytulaniu się, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 2. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.
 3. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice wyznaczają i zgłaszają wychowawcy grupy stałe maksimum dwie osoby do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 4. Przyprowadzają dziecko do przedszkola i przekazuje każdorazowo osobie dyżurującej wypełnioną ankietę (ZAŁĄCZNIK NR 4) Formularz ankiety będzie dostępny w przedszkolu u osoby dyżurującej w formie papierowej i na stronie internetowej do pobrania.

§5

 PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Zasady regulujące, które dzieci mają pierwszeństwo do korzystania z opieki
  w przedszkolu.
   

a) Pierwszeństwo do korzystania z opieki w przedszkolu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz te, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W okresie dyżuru wakacyjnego pierwszeństwo mają wychowankowie przedszkola.

b) Rodzice i opiekunowie prawni, którzy chcą skorzystać z opieki w przedszkolu muszą zgłosić się telefonicznie bądź mailowo do wychowawców grup oraz wypełnić kwestionariusz (ZAŁĄCZNIK NR 5), na podstawie którego Dyrektor zadecyduje, kto w pierwszej kolejności będzie mógł skorzystać z opieki. Takie rozwiązanie musi być przyjęte ze względu na ograniczoną ilość dzieci mogących przebywać w przedszkolu. Nie dotyczy to dyżuru wakacyjnego, który organizowany jest na odrębnych zasadach, podanych do wiadomości rodzicom. 

 1. Warunki jakie muszą spełnić rodzice i opiekunowie prawni dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola należy przeprowadzić rozmowę
  z dzieckiem i przygotować go psychicznie na fakt, iż w przedszkolu będzie inaczej niż dotychczas ze względu na panującą epidemię,
 • Rozmowę warto przeprowadzić spokojnie bez zbędnego wzbudzania lęku u dziecka.
  W trakcie rozmowy należy wspomnieć o zasadach jakie trzeba będzie stosować w trakcie pobytu w przedszkolu: zachowanie dystansu pomiędzy dziećmi i pracownikami przedszkola, zgłaszanie złego samopoczucia opiekunom, częste poprawne mycie rąk, stosowanie zasad higieny podczas kichania i kaszlu.
 • Należy wytłumaczyć dziecku o braku możliwości przynoszenia zabawek lub innych rzeczy z domu do przedszkola.
 • Bezwzględnym warunkiem jaki należy spełnić przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola jest dobry stan zdrowia dziecka tzn. właściwa temperatura ciała, brak kaszlu, kataru, dobre samopoczucie, brak jakichkolwiek dolegliwości bólowych. 
 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 • W czasie trwania pandemii przedszkole  będzie czynne  w godzinach 06.00- 16.30 ze względu na zmianę organizacji pracy i konieczność wdrażania  wytycznych w zakresie utrzymania reżimu sanitarnego w przedszkolu.
 • Rodzic z dzieckiem podchodzi pod drzwi i dzwoni dzwonkiem.
 • Pracownik dyżurujący otwiera drzwi w maseczce lub przyłbicy i rękawiczkach i dokonuje pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym dziecku. Jeżeli rodzic odmówi wykonania pomiaru temperatury nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu. W momencie gdy pomiary są w normie rodzic przekazuje ankietę o stanie zdrowia dziecka (ZAŁĄCZNIK NR 4) i dziecko osobie dyżurującej Dyżuruje jeden lub dwóch pracowników – w miarę potrzeb.
 • Następnie pracownik przechodzi z dzieckiem do toalety i nadzoruje poprawne i bardzo dokładne mycie rąk dziecka z użyciem mydła. Po umyciu i osuszeniu rąk dziecka wspólnie przechodzą do szatni gdzie dziecko przebiera się., a następnie znowu myje ręce. Osuszanie każdorazowo odbywa się przy pomocy ręcznika papierowego wyrzucanego do zamykanego kosza.
 • Następnie pracownik wraz z dzieckiem przechodzą do sali przedszkolnej, do której dziecko jest przyporządkowane i przekazuje go pod opiekę nauczycielowi.
 • Odbieranie dzieci z przedszkola odbywać się będzie w podobny sposób. Osoba przychodząca po dziecko dzwoni do przedszkola dzwonkiem i czeka na otwarcie drzwi. Jeżeli pod drzwiami znajdują się już jakieś inne osoby należy poczekać w bezpiecznej odległości. Pracownik przedszkola otwiera drzwi i udaje się po dziecko do sali. W szatni w obecności pracownika dziecko przebiera się. Na prośbę nauczyciela pracownik dyżurujący może przekazać jakieś istotne informacje dla rodziców.
 • Przebywanie dziecka w przedszkolu.                                                                                                 1) Zajęcia w sali przedszkolnej.                                                                                                                         W warunkach reżimu sanitarnego uruchomione będą dwie sale przedszkolne
  w przeliczeniu na metry kwadratowe i dostępność do sanitariatów: Smerfy, Leśne Ludki. W sali może przebywać, zgodnie z zaleceniami GIS określona liczba dzieci.
 • Smerfy – 16 dzieci i trzech opiekunów,
 • Leśne Ludki – 16 dzieci  i dwóch opiekunów.

b) W związku z powyższym przedszkole jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę 32 

c)W przypadku gdy zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci niż ustalona , dyrektor lub wychowawca poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc.

d) W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu należy ograniczyć kontakt dzieci z różnych grup.

e) Dzieci przebywają w sali pod opieką dwóch lub trzech opiekunów.

f) Nauczyciel organizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze z uwzględnieniem zachowania
w miarę możliwości bezpiecznego odstępu między dziećmi.

g) Codziennie przypominane są zasady poprawnego mycia rąk poprzez pokaz i przykład własny nauczyciela.

h) Z sal usunięte zostają dywany, zabawki pluszowe, gry, puzzle, małe koraliki, drewniane klocki, oraz inne przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.

i) Każde dziecko będzie miało własne kredki w indywidualnych pojemnikach – koszyczkach i kartki do rysowania schowane w przyporządkowanej mu szafce.

j) Szafki używane przez dzieci znajdują się w bezpiecznych odstępach, a nauczyciel nadzoruje korzystanie z nich przez dzieci. Dzieci bawią się wybranymi zabawkami, które będą dostępne indywidualnie w bezpiecznym odstępie od innych dzieci.

k) Zabawki i używane przedmioty oraz powierzchnie dotykowe są dezynfekowane.

l) Jeżeli zdarzy się sytuacja, że dziecko włoży zabawkę lub inny przedmiot do ust, pracownik, który to zauważy wyposażony w maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki jednorazowe musi go niezwłocznie umyć, aby mogły korzystać z niego inne dzieci.

m) Podczas zajęć nauczyciel może mieć założone środki higieny osobistej.

n) Przed wejściem dzieci do sali konieczne jest wcześniejsze jej dokładne wywietrzenie. Następnie salę należy wietrzyć co godzinę.

2) Korzystanie z toalety

 • Dzieci korzystają tylko i wyłącznie z przyporządkowanej do danej sali toalety. Zgłaszają taką potrzebę nauczycielowi lub innemu pracownikowi, który przyporządkowany jest do danej grupy.
 • Korzystanie z toalety odbywa się pod nadzorem osoby dorosłej, jednak w taki sposób, aby dziecko nie odczuwało dyskomfortu z tego powodu i z poszanowaniem dla jego godności. Pod nadzorem osoby dorosłej dziecko poprawnie i dokładnie myje ręce. Toaleta po skorzystaniu z niej jest każdorazowo dezynfekowana. Ręce wycierane są ręcznikiem papierowym, który wyrzucony zostaje do zamykanego kosza.
 • W przypadku, gdy dziecko nie jest na tyle samodzielne aby skorzystać z toalety lub potrzebuje innej pomocy, pomaga mu pracownik, który ma obowiązek złożenia maseczki lub przyłbicy, czystych rękawiczek jednorazowych i fartucha z długim rękawem.

Po czynnościach higienicznych rękawiczki należy wyrzucić, przyłbicę zdezynfekować,
a maseczkę zmienić na czystą. Fartuch przekazać do prania w minimum 60 stopniach Celsjusza. Jeżeli będzie potrzeba przebrania dziecka, brudne ubrania należy szczelnie zapakować i wynieść gdzie dzieci nie mają dostępu. Następnie przy wyjściu dziecka
z przedszkola poinformować rodzic o tym fakcie i przekazać mu ubranie.

3) Spożywanie posiłków

 • Posiłki dla dzieci przygotowywane są w przedszkolu przez pracowników kuchni.
 • Pracownicy kuchni nie mają kontaktu fizycznego z dziećmi i ograniczony do minimum kontakt z innymi pracownikami.
 • Posiłki wydawane są oknem wydawczym.
 • Osoby wyznaczone do podawania posiłków dzieciom w trakcie tych czynności mają obowiązek zakładania maseczki lub przyłbicy i rękawiczek jednorazowych.
 • Dzieci spożywają posiłki przy stolikach. Maksymalna ilość dzieci przy jednym stoliku to czworo. Przed każdym posiłkiem dzieci myją dokładnie i w prawidłowy sposób ręce pod nadzorem osoby dorosłej. Należy przypominać dzieciom, że nie wolno używać sztućców i naczyń innych dzieci podczas posiłków. Po posiłkach dzieci nie myją zębów w przedszkolu, będą mogły to zrobić dopiero w domu. Po posiłku następuje dezynfekcja stolików.

4) Wyjścia na plac przedszkolny:   

 • W związku z koniecznością unikania kontaktu dzieci z różnych grup, wyjścia na plac przedszkolny (i powrót) będą odbywać się w odstępach 20 minutowych
 • Dzieci jedno za drugim (nie w parach) schodzą pod opieką nauczyciela do szatni
  i przebierają się. Następnie wychodzą na plac przedszkolny pod opieką nauczyciela.
 • W okresie epidemii zabrania się korzystania z placu przedszkolnego i urządzeń rekreacyjnych np. przed lub po odebraniu dziecka z przedszkola.
 • Urządzenia rekreacyjne na placu przedszkolnym będą dezynfekowane w miarę możliwości. Urządzenia, z których nie będą mogły korzystać dzieci są oznakowane i zabezpieczone taśmą.
 • Po pobycie na placu dzieci pod opieką nauczyciela wracają do przedszkola
  i w pierwszej kolejności myją poprawnie i dokładnie ręce. Nauczyciel wchodząc do przedszkola dezynfekuje ręce i zmienia maseczkę lub dezynfekuje przyłbicę.
 • Dzieci przebierają się i ponownie myją ręce. Następnie udają się do swojej sali,
  z zachowaniem zasad higieny.
 • W momencie, kiedy jedna osoba wychodzi na plac, druga osoba dezynfekuje salę
  i wietrzy pomieszczenia. Po skończonych czynnościach dołącza do opiekuna i dzieci na placu przedszkolnym.
 • W przypadku wystąpienia konieczności udzielania pierwszej pomocy dziecku lub pracownikowi, osoba jej udzielająca musi założyć czystą maseczkę, rękawiczki jednorazowe i fartuch ochronny oraz zapewnić opiekę reszcie dzieci. Po ocenieniu sytuacji należy podjąć odpowiednie kroki zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą bezpieczeństwa przyjęta w przedszkolu.  

 5.Organizacja i warunki realizacji zajęć rewalidacyjnych, w przedszkolu.

 •            Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, a jej dyrektorem.
 • Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci.
 • Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić możliwości przedszkola oraz bezpieczne warunki ich realizacji.
 • Zajęcia odbywają się w sali logopedyczno – terapeutycznej, gdzie przebywać będzie nauczyciel i jedno dziecko.
 • W trakcie zajęć należy zachować wszelkie środki ostrożności i reżimu sanitarnego: maseczka lub przyłbica i rękawiczki jednorazowe u nauczyciela, poprawne mycie rąk dziecka przed i po zajęciach, zachowanie bezpiecznego odstępu między nauczycielem
  i dzieckiem, wietrzenie sali przed zajęciami.
 • Do prowadzenia zajęć należy używać pomocy dydaktycznych możliwych do dezynfekcji.
 • Pomoce takie będą zdezynfekowane po każdych zajęciach.
 • Po skończeniu zajęć nauczyciel wyrzuca rękawiczki do zamykanego kosza, zmienia maseczkę na czystą, a jeśli miał przyłbicę dezynfekuje ją.
 • W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego
  z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

6. Instrukcja postępowania w przypadku, gdy nastąpi podejrzenie zakażenia COVID -19
u pracownika, bądź dziecka.

 • Jeżeli wystąpi podejrzenie zachorowania u dziecka lub pracownika należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować Dyrektora przedszkola, który podejmuje następnie odpowiednie kroki, takie jak powiadomienie służb medycznych i Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz rodziców w przypadku dziecka.
 • W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie „Izolatkę” do odizolowania osoby z podejrzeniem wystąpienia zarażenia. Miejscem tym jest sala grupy II Misie. W momencie, kiedy znajduje się osoba w Izolatce, korzysta z toalety przyporządkowanej do sali grupy II Misie. Nikt więcej nie może z niej korzystać.
 • Osoba, która zostaje wyznaczona do sprawowania opieki nad dzieckiem bądź przebywania z osobą dorosłą, powinna być wybrana z kręgu osób, które dotychczas miały z nią kontakt, aby zminimalizować ilość osób, które mogą być zarażone. Należy zachować szczególne środki ochronne takie jak: maseczka, przyłbica, rękawiczki i fartuch ochronny.
 • Po skończeniu izolacji, pomieszczenie z monitorem i toaleta oraz szatnia powinny być zdezynfekowane

 

Załącznik nr 1- do  PROCEDURY  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 8 W ZAWIERCIU W  OKRESIE PANDEMII COVID-19
…………………… dn……………………

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: ………………………………………………………………………

( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola nr 8 w Zawierciu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • Zapoznałem/am się z procedurą „ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 8 W ZAWIERCIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19”
 • mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie przedszkola może dojść do zakażenia COVID – 19
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywającydanej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanej wcześniej IZOLATCE, wyposażonej w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby,


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, które udostępniam wyłącznie  dla potrzeb związanych z organizacją opieki dla  na terenie Przedszkola Nr 8 w Zawierciu w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

……………………………

(podpis rodzica)

 

Załącznik nr 2- do  PROCEDURY  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 8 W ZAWIERCIU W  OKRESIE PANDEMII COVID-19

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH – przestrzeń wspólna                                        

Cel: kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)

 

Zakres mycia
i dezynfekcji
Osoba odpowiedzialna Data wykonywanych czynności – …………….. Podpis wykonawcy
Godziny wykonywanych czynności
Sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk mieszczącego się przy wejściach do przedszkola                
Sprawdzanie ilości rękawiczek i maseczek jednorazowego użytku przy wejściach do przedszkola                
Wymiana wkładów, mycie i zdezynfekowanie wszystkich  powierzchni dozowników, podajników                
Wymiana worków  w  koszach na śmieci   – zużyte rękawiczki /maseczki – przygotowanie odpadów do utylizacji.                
Regularne opróżnianie koszy z odpadami jednorazowego użytku. Czyszczenie i dezynfekcja pojemników.                
Dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników światła, uchwytów itp.                
Dezynfekcja podłóg.                
Dezynfekcja/ zabezpieczenie urządzeń na placu przedszkolnym

 

 

               

Podpis dyrektora/osoby upoważnionej – 16.06.2020 Krystyna Koczur

Załącznik nr 3- do  PROCEDURY  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 8  W ZAWIERCIU W  OKRESIE PANDEMII COVID-19

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH – grupa…………………………………                         

Cel: kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)

 

Zakres mycia
i dezynfekcji
Osoba odpowiedzialna Data wykonywanych czynności – …………… Podpis wykonawcy
Godziny wykonywanych czynności
Sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk mieszczącego w salach przedszkolnych                
Mycie i dezynfekcja blatów w salach, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, parapetów, uchwytów                
Mycie i dezynfekcja zabawek oraz sprzętów
do zajęć sportowych
               
Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
w łazience
               
Wietrzenie sal, w których odbywają się zajęcia                
Sprawdzenie zawartości ręczników papierowych w łazience oraz mydła w dozownikach                
Opróżnienie koszy z odpadami                
Dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników światła, uchwytów.                

Podpis dyrektora/osoby upoważnionej – 16.06.2020 Krystyna Koczur

 

Załącznik nr 4- do  PROCEDURY  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 8 W ZAWIERCIU W  OKRESIE PANDEMII COVID-19

KWESTIONARIUSZ
oceny ryzyka epidemiologicznego


Szanowna Pani,
Szanowny Panie,


Mając na względzie potrzebę zachowania ochrony zdrowia dzieci  przebywających na terenie Przedszkola nr 8
w Zawierciu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza.

Pani/Pana
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………..

 

 1. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu jest osoba poddana kwarantannie?
  Tak                                 Nie
 2. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu jest potwierdzony przypadek COVID-19?
  Tak                                 Nie
 3. Czy zdiagnozowano u Pani/Pana zakażenie wirusem SARS-CoV-2?
  Tak                                 Nie
 4. Czy obserwuje Pani/Pan u siebie któryś z wymienionych objawów?
gorączka (powyżej 38*C)           Tak                                 Nie
kaszel           Tak                                 Nie
duszność           Tak                                 Nie
problemy z oddychaniem           Tak                                 Nie
ból mięśni           Tak                                 Nie
zmęczenie           Tak                                 Nie
katar           Tak                                 Nie
biegunka           Tak                                 Nie
ból garda           Tak                                 Nie

 

Oświadczam, że podane powyżej informacje są zgodne z prawdą.

……………………………………                                                                                ……………………………………………….

Data i godzina                                                                                                Podpis

 

Załącznik nr 5- do  PROCEDURY  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 8  W ZAWIERCIU W  OKRESIE PANDEMII COVID-19

/nie dotyczy dyżuru wakacyjnego/

ANKIETA DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O OPIEKĘ DLA DZIECKA  W PRZEDSZKOLU NR 8 W ZAWIERCIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Imię i nazwisko dziecka  

 

Czy deklarują państwo chęć skorzystania z opieki dla dziecka w Przedszkolu nr 8 w Zawierciu w trakcie trwania epidemii COVID-19  

Ze względu na ograniczenia dotyczące liczby dzieci w grupie- do 16 dzieci przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 3 m2, ustalając kolejności przyjęć stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa
Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*  
Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę: a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
c) w handlu i w przedsiębiorstwach produkcyjnych  realizujących  zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

* kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria

Dodatkowe kryteria  
Dziecko ma dwoje lub więcej rodzeństwa w wieku szkolnym  
Dziecko ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością  
Wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji  

 

Podpis rodzica/opiekuna  

 

 

Podpis rodzica/opiekuna  

 

Załącznik nr 6 –  do  PROCEDURY  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 8  W ZAWIERCIU W  OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

Zawiercie , dn.……………………………….

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że w związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym wyrażam zgodę na codzienne dokonywanie pomiarów temperatury u mojego dziecka przez pracowników Przedszkola Nr 8 w Zawierciu:

…………………………………………………………………………………………………….

( imię i nazwisko dziecka)

 

…………………………………………………

( czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna )

 

https://webmail.alpanet.net/?_task=mail&_action=get&_uid=4440&_mbox=INBOX&_part=4

 

 

 

Zapisy na dyżury wakacyjne

I Zasady ogólne

 1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie.
 2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać maksymalnie 5 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  .

II Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
  z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacjao zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w przedszkolu/szkole,do której dziecko zostanie zakwalifikowane.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie,
  w terminie 7 dni od dniaopublikowania informacji o zakwalifikowaniu,
  w wysokościi na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminieoznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innego dyżurującegoprzedszkola/szkoły, które dysponują wolnymi miejscami.
 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w przedszkolu/szkole.

 

Link do pobrania wniosku:

https://webmail.alpanet.net/?_task=mail&_action=get&_uid=4440&_mbox=INBOX&_part=5

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

 

 

Formularz przeznaczony jest dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie

Termin składania: do 19.06.2020 r.

 

Miejsce składania: przedszkole lub szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym (rodzic/opiekun prawny ma prawo złożyć wniosek do maksymalnie 5 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. We wszystkich składanych wnioskach  należy zachować  taką samą kolejność pierwszego wyboru przedszkola/oddziału przyszkolnego w szkole podstawowej)

 

WAŻNE: w przypadku zapisu dziecka na dwa miesiące dyżuru, wniosek należy złożyć osobno na miesiąc lipiec i sierpień

 

  Część A

WYBRANE PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ DYŻURUJĄCE              W MIESIĄCU LIPCU/SIERPNIU*

 

(należy wskazać kolejność wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego)

1.  Nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru:
2.   Nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej drugiego wyboru:
3.   Nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej trzeciego wyboru:
4.   Nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czwartego wyboru:
5.   Nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej piątego wyboru:

*Niepotrzebne skreślić

 

   Część B

PODSTAWOWE DANE KANDYDATA
Dane osobowe kandydata
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:
Nr PESEL:
Adres zamieszkania kandydata
Miejscowość: Kod pocztowy:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Kandydat aktualnie uczęszcza do:

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)

 

 

   DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE (zaznaczyć krzyżykiem) TAK NIE
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej    
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomy, słabowidzący,                        z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,                               i z niepełnosprawnościami sprzężonymi)    

 

 

 Część C

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH*
Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego
Miejscowość: Kod pocztowy:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego
Telefon: Adres e-mail:

   *Niepotrzebne skreślić

 

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Miejscowość: Kod pocztowy:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej
Telefon: Adres e-mail:

  

   Część D

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA DYŻUR WAKACYJNY (zaznaczyć krzyżykiem) TAK NIE
1. Dziecko uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

 

W przypadku zaznaczenia „TAK” proszę wpisać nazwę przedszkola/szkoły podstawowej, w której kandydat spełnia kryterium:

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

   
2. Dziecko uczęszczające do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w której znajduje się dyżurujące przedszkole/oddział przedszkolny

 

 

W przypadku zaznaczenia „TAK” proszę wpisać nazwę przedszkola/szkoły podstawowej, w której kandydat spełnia kryterium:

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

   

 

Część E

POUCZENIA: Data Podpis
„Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym”    
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb zapisu dziecka na dyżur wakacyjny”    
„Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych”      
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”    

 

 

……………….……………………………………

   Podpisy rodziców / opiekunów prawnych

17

CZE

2020

221

razy

czytano

p8zawiercie.pl

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia