Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Artykuły dla rodziców

Poezja i proza dla dzieci inspiracją do wychowania twórczego

Poezja i proza dla dzieci inspiracją do wychowania twórczego

Dziecko żyjąc w swoim środowisku, chce radośnie w nim uczestniczyć. Otwiera się ku światu, pragnie zaspokoić swoją ciekawość: stuka, dotyka, sprawdza. Od najmłodszych lat ma swój udział w tym, kim się staje i kim będzie. To od nas dorosłych  zależy m.in. czy stworzymy dziecku różnorodne sytuacje, które dadzą mu możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności czy zachęcimy go do podejmowania różnorodnych działań, czy wreszcie postawimy dziecko w sytuacjach problemowo-otwartych poprzez różnorodne propozycje, które są nastawione na jakiś cel, ale droga do niego ma być odnaleziona czy stworzona przez dziecko. Wszystkie dzieci mają twórcze podejście do życia, a zadaniem dorosłych jest rozwijanie, inspirowanie, podsuwanie pomysłów. Powinniśmy umożliwić dziecku samodzielne próbowanie, eksperymentowanie, wyrażanie. Chodzi o możliwość komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, możliwość umiejętności uzasadniania własnych poglądów. Pełna akceptacja każdego dziecka to konieczny warunek, by mogło działać twórczo. Należy zastanowić się, kim jest dziecko, jak jest ukształtowane wobec życia, jaki jest stosunek do niego.

Istotną rolę w tworzeniu warunków do rozwoju twórczej aktywności dziecka odgrywa nauczyciel, który umożliwia organizowanie sytuacji tzw. inspirujących, wyzwalających twórczość dzieci w różny sposób, np. tekstem literackim, muzyką, barwnym opowiadaniem, wywołanymi przeżyciami.

Nauczyciel powinien być osobą inspirującą i organizującą warunki, nie tylko materialne- środki, materiały, narzędzia, ale także emocjonalne- sposoby pracy z dzieckiem, a więc to wszystko co daje dziecku poczucie swobody, bezpieczeństwo i pewność, że jest akceptowane.  Spełnienie tych warunków powinno wpłynąć na poszerzenie zakresu swobody działania dziecka oraz powinno sprzyjać ujawnieniu się jego otwartości w stosunku do nauczyciela i rówieśników, jak również pełniejszemu wykorzystaniu własnych możliwości. Dla dzieci w tym wieku nie tyle istotny jest wynik ich aktywności, lecz sam proces tworzenia i czynności z nim związane. Otwarty styl pracy nauczyciela uwzględnia stwarzanie dzieciom możliwości do własnej twórczości. Nauczyciel pełni rolę osoby zachęcającej do działania. Zadanie, które może spowodować wyzwolenie twórczej aktywności, powinno zaciekawić dziecko, nie może być proste ani zbyt skomplikowane, ale odpowiednie do możliwości wychowanka. Pracując z dziećmi w sposób otwarty wyzwala się ich aktywność ruchową, literacką, muzyczną, plastyczną, teatralną, pozwala się im współuczestniczyć w odkrywaniu świata, czyni się je podmiotem wychowania.

Źródłem bogatych przeżyć i wrażeń, niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni oraz rozbudzania zainteresowania otaczającym światem ludzi i zwierząt jest literatura dla dzieci. Stwarza ona możliwości twórczego działania, szczególnie przez inspirowanie różnego rodzaju zabaw, a przede wszystkim zabaw inscenizowanych. Odtwarzanie treści utworów literatury dla dzieci w formie dramatyzowanej wywiera silny wpływ na przeżycia i emocje wychowanków, każde dziecko przeżywa fikcyjne sytuacje pokazane w opowiadaniach lub wierszach, identyfikuje się z bohaterami i jakby uczestniczy w ich przygodach, radościach i smutkach.

Stałe kontakty dziecka ze starannie dobranymi utworami literackimi- piękną książką zawierającą obok tekstu literackiego prawdziwie artystyczną ilustrację, budzą wrażliwość estetyczną dziecka, a jednocześnie sprzyjają rozwijaniu jego postaw  twórczych, wyzwalaniu form ekspresji słownej i plastycznej.

Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym jest rodzajem sztuki przekazywanej małym odbiorcom przede wszystkim za pośrednictwem rodziców i nauczycieli. Przedszkole stwarza swoim wychowankom różnorodne możliwości obcowania z literaturą piękną. W wieku przedszkolnym kształtują się zaczątki osobowości dziecka, dlatego też ważnym zadaniem nauczycieli przedszkola jest odpowiedni dobór książek, które posiadałyby bogaty zasób treści o charakterze wychowawczym. Literatura dla dzieci dostarcza tematu do inscenizacji tekstów literackich usłyszanych przez dzieci, jest inspiracją wielu zabaw w teatr.

Literatura dostarcza wielu głębokich przeżyć. Można ją również wykorzystać na zajęciach terapeutycznych. Z jej pomocą zmniejsza się strach, lęk, osamotnienie, przynosi ona uśmiech i radość. Słuchając pięknego literackiego języka dziecko szybciej bogaci swój język i czerpie wzory komunikowania się. Odpowiednio dobrane zabawy, wierszyki, opowiadania, zagadki, piosenki sprzyjają rozbudzeniu u dzieci różnorodnych zainteresowań. Prawidłowe warunki kontaktu dziecka z literaturą powinien organizować pośrednik literatury- osoba dorosła. Polegają one przede wszystkim na mobilizowaniu dziecka przez lekturę do działania, odkrywania, przeżywania i tworzenia. Książka stanowi bardzo cenną pomoc w realizacji różnych treści programowych.

Zdaniem Katarzyny Polcyn: „Stałe i systematyczne spotkania dzieci z książką aktywizują ich rozwój intelektualny i emocjonalny, budzą wrażliwość estetyczną, sprzyjają rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwalają różne formy ekspresji”.

Pod wpływem wierszy, bajek, baśni i opowiadań powstają różnorodne prace plastyczne. Dzieci z radością rysują i malują ulubionych bohaterów. Dziecko buduje, komponuje, organizuje oraz przeżywa radość tworzenia, która inspiruje je do dalszej zabawy formami i barwami. Przeżycia związane z utworem literackim dzieci mogą wyrażać też w ruchu, tańcu i śpiewie. Dzieci mogą inscenizować utwory i rozwiązywać zagadki związane z utworami. W teatrzyku dzieci są reżyserami, scenografami i aktorami. Dziecko zachęcone i zainspirowane przez nas samo zacznie tworzyć opowiadania, piosenki, wiersze.

Ważne dla rozwijania twórczej postawy dzieci wobec języka jest również zachęcanie do swobodnych wypowiedzi w czasie zajęć i zabawy. Tę twórczą postawę dziecka można kształtować, dostarczając pięknych przykładów pochodzących z baśni, poezji i prozy. Szczególnie wyraźne związki istnieją między treścią utworów, a tematem swobodnych zabaw dzieci. W czasie takiej aktywności, dzięki której dzieci ożywiają bohaterów książek, odtwarzają ich losy, a zarazem w twórczy sposób rozwijają pewne wątki, tworząc swoisty komentarz utworu. Treść książki, która poruszyła wyobraźnię małego czytelnika, inspiruje często zabawy inscenizowane, zabawy w teatr.

Wybierając utwory z myślą o zabawie inscenizowanej starajmy się pamiętać o tym, aby miały zwartą akcję, dużo dialogów, jasną kompozycję, wyraziste sylwetki bohaterów, walory wychowawcze i literackie.

Twórczość dzieci jest swoistym przejawem dynamiki życia wewnętrznego, silnym czynnikiem osobowościowo- twórczym. Twórczość, zatem stanowi nie tyle ćwiczenie umiejętności artystycznych, ile nade wszystko wyrobienie poczucia własnej tożsamości, niezależności. Poczucia odrębności własnego „ja”.

Doświadczenia twórcze z dziećmi powinny być organizowane ze świadomością, że najważniejszy jest sam proces tworzenia, eksperymentowanie z tworzywem obrazu, rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni dziecięcej. Twórcza aktywność dziecka, cechuje się wewnętrzną motywacją do działania, osobistym, pozytywnym stosunkiem do wykonywanych czynności, poczuciem subiektywnej nowości własnych odkryć.

05

LIS

2016

223

razy

czytano

p8zawiercie.pl

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia